کشاورزی

ازن درکشاورزی

ازن,کشاورزی

استفاده از ازن در کشاورزی پيشرفته امروزی يک عامل حياتی و مفيد محسوب میگردد و دارای اثرات سود بخش زيادی می باشد.تقریباً در تمام صنایع غذایی از ازن برای استریلیزاسیون و ضد عفونی و بالا بردن زمان ماندگاری و در کشاورزی و گلخانه برای افزایش رشد و کاهش مصرف سموم استفاده می شود. ازن اکسید کننده ای قوی و در عین حال ناپایدار به شمار می رود وسبب اکسید شدن مواد ارگانیکی خاک و بقایای گیاهی و در نتیجه سبب رها شدن و پخش مواد غذایی مورد نیاز گیاه میگردد.
ازن در کشاورزی پیشرفته امروزی، یک عامل حیاتی و مفید محسوب می گردد که دارای اثرات سود بخش زیادی میباشد.