ازن در در صنایع دام و طیور

با توجه به مکانیسم عملکرد و خانواده اکسیژن برخی توانایی های فوق العاده اکسیژن فعال در صنایع دام و طیور و فراورده های گوشتی را بیان می کنیم :
ضدعفونی آب مصرفی و آب مورد نیاز واکسیناسیون
ضدعفونی مستقیم سیستم ابرسانی در هنگام وقوع بیماری همه گیر قارچی

دسته بندی: 
در صنایع دام و طیور