ازن درکشاورزی

استفاده از ازن در کشاورزی پيشرفته امروزی يک عامل حياتی و مفيد محسوب میگردد و دارای اثرات سود بخش زيادی می باشد.تقریباً در تمام صنایع غذایی از ازن برای استریلیزاسیون و ضد عفونی و بالا بردن زمان ماندگاری و در کشاورزی و گلخانه برای افزایش رشد و کاهش مصرف سموم استفاده می شود.

دسته بندی: 
ازن,کشاورزی