مخصوص گلخانه

G 60مدل
قدرت ضدعفونی بالا
تسریع ریشه زایی و رشد گیاه
استحکام ریشه و قطور نمودن ساقه
رفع سفیدک حقیقی و دروغی و ویروس موزاییکی
کنترل نماتد حین کشت گیاه
کاهش مصرف سموم و قارچ کش ها
 
رفع آلودگی های خاک و جایگزین مناسب برای متیل برماید
 آزاد کردن اکسیژن در محیط ریشه
رفع اثر عنصر سمی کلر بر گیاهان
تولید محصولات ارگانیک
افزایش محصول و کیفیت گل دهی
 بهبود طعم و مزه
اکسیداسیون قوی  وازاد سازی هوموس خاک

ازن طراحی مخصوص گلخانه ها