مخصوص مصارف خانگی

مدل  w275-02طراحی مخصوص مصارف خانگی

۱- ضد عفونی آب مصرفی

۲-ضد عفونی سبزی و صیفی جات و میوه ها

۳-افزایش ماندگاری میوه و سبزیجات،گوشت و مرغ

۴-ضد عفونی اسباب بازی و وسایل کودکان

۵-شستشو و ضد عفونی البسه و ظروف آشپزخانه

۶-بوبری و ضد عفونی سرویس بهداشتی

۷-ضد عفونی و تصفیه آب آکواریم ها

 

مدل  w275-02طراحی مخصوص مصارف خانگی