مخصوص شیلات

مدل G 5000
قابل برنامه ریزی افزایش تولید گاز
بهبود کیفیت آب ،ضد عفونی،و میکرب کشی استخر های پرورش
ضد عفونی و میکرب کشی پاپ استخر ها جهت تزریق مجدد (سیستم مدار بسته )
انعقاد اجرام کلوئیدی ۱ تا ۳ میکرون و جدا سازی آنها توسط بیو فیلترها
کاهش بیماری ها و حذف مواد شیمیایی
افزایش اکسیژن محلول در آب بی خطر برای ماهی و میگو

ازن مخصوص پرورش ماهی