استخر و تصفیه آب

افزایش کیفیت آب استخر در حد آب آشامیدنی
حذف ترکیبات سرطانزای کلر
حذف میکروارگانیسم هایی که کلر قادر به اکسید آن نیست
اکسیداسیون کلیه پاتوژن ها و عوامل بیماری زا
شفافیت و درخشان شدن آب استخر
افزایش کارایی و عمر مفید فیلتر ها
کاهش زنگ زدگی و تخریب زیر ساخت های استخر
کنترل رشد جلبک بر دیواره و کف استخر
رفع اثر بیماری زای گاز کلر بر سلامت پوست چشم و دستگاه تنفسی شناگر
افزایش رضایتمندی مشتری و افزایش سوددهی استخر

 

مدل G 40  طراحی مخصوص استخرهای شنا و تصفیه آب