شیلات

استفاده ازن در صنعت شیلات

استفاده ازن در صنعت شیلات

موارد استفاده ازن در صنعت شیلات
همواره موسسات تکثیر و پرورش ماهی در صدد تنظیم شرایط ایده آل محیطی و افزایش راندمان تولید ماهیان بوده و با مشکلات زیادی در جهت مهار و حفظ این نیازمندیها مواجه می باشند. توانمندی گاز اکسیژن فعال علاوه بر اثرات مستقیم ، می تواند بطور غیر مستقیم نیز بخش زیادی از نیازمندی های محیطی را حفظ و کنترل کند.
کاربرد اوزون در آبزی‌پروری امتیازهای زیر را در بر دارد :
۱. بهبود کیفیت آب ؛
۲. افزایش مقدار رشد ؛
۳. کاهش بیماری‌ها و حذف مواد شیمیایی و داروها ؛
۴. بی خطر بودن برای ماهی / میگو ؛
۵. افزایش اکسیژن محلول در آب ؛