دام و طیور

ازن در در صنایع دام و طیور

در صنایع دام و طیور

با توجه به مکانیسم عملکرد و خانواده اکسیژن برخی توانایی های فوق العاده اکسیژن فعال در صنایع دام و طیور و فراورده های گوشتی را بیان می کنیم :
ضدعفونی آب مصرفی و آب مورد نیاز واکسیناسیون
ضدعفونی مستقیم سیستم ابرسانی در هنگام وقوع بیماری همه گیر قارچی
شستشوی سالن و تجهیزات با آب ازن دار قبل از ضدعفونی با گاز ازن
ضدعفونی اتاقک بازدیدکنندگان و کارکنان مرغداری که جایگزین مناسبی به جای حوضچه های ضدعفونی میباشد
ضدعفونی انبار دانه و خوراک مرغ
حذف بوی آمونیاک و انجام میکروب زدایی و غبارگیری