استخر

کاربرد ازن در تصفیه آب استخرها

کاربرد ازن در تصفیه آب استخرها

باتوجه به مكانيسم عملكرد و خانواده اكسيژن ،اكسيژن فعال(ازن) در مجاورت آب