مزایای ازن

 

  • موثرترین ماده اکسید کننده است
  • به آسانی در محل تولید می شود
  • در مقایسه با سایر مواد گندزدا سرعت عمل بالایی دارد
  • به سرعت به اکسیژن تبدیل شده و پس ماندی ندارد
  • بر طیف گسترده ای از میکروارگانیسم ها اثر می گذارد
  • هزینه تولید ازن بسیار معقول می باشد